Mapy innych zagrożeń

W prognostycznych Mapach innych zagrożeń analizowane zagrożenia uzależniono od wywołujących je warunków hydrologicznych i meteorologicznych. Opracowano pięć map:

  • mapę ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  • mapę zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne,
  • mapę poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne,
  • mapę zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne,
  • mapę zagrożeń dla życia i zdrowia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne.

Szczególną uwagę w tym komponencie projektu ISOK zwraca się na obiekty infrastruktury krytycznej. Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej sformułowano w Komunikacie Komisji Europejskiej EU COM(2006) 786. Zaproponowano w nim, aby wykaz elementów europejskiej infrastruktury krytycznej opierał się na tym, co zaproponują państwa członkowskie. Dyrektywa Rady 2008/114/WE ustanawia procedurę rozpoznawania i wyznaczania elementów tej infrastruktury. W Dyrektywie stwierdzono, że ”„infrastruktura krytyczna” oznacza składnik, system lub część infrastruktury zlokalizowanej na terytorium państw członkowskich, które mają podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu materialnego lub społecznego ludności oraz których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na dane państwo członkowskie w wyniku utracenia tych funkcji.”

Infrastruktura krytyczna może być zniszczona, uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu w wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem polskim a istota zadań związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagrożeniami, ale również do tego, aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.

Z ochroną infrastruktury krytycznej związane są trzy mapy innych zagrożeń: Mapa ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, Mapa poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne oraz Mapa zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne. Z kolei Mapa zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne jest rozwinięciem koncepcji mapy opracowanej w ubiegłych latach dla województwa śląskiego. Mapa zagrożeń dla życia i zdrowia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne wiąże warunki biometeorologiczne z odpornością na zagrożenia uwzględniającą między innymi aspekty ekonomiczne i strukturę wiekową ludności zamieszkującą analizowane obszary.