Na potrzeby opracowania mapy przyjęto następujące założenia:

1) Mapa poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne dotyczy przepisów wynikających z dyrektywy SEVESO III i nie dotyczy poważnych awarii, jakie mogą powstać przy transporcie substancji niebezpiecznych wymienionych w Dyrektywie.

2) Każdemu zakładowi przyporządkowano reprezentatywny typ instalacji podatny na czynniki meteorologiczne.

3) W zależności od szczegółowości pozyskanych danych przyjęto dwa podejścia do określania prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w zakładach przemysłowych (metoda prosta oraz metoda dokładna).

  • Metoda prosta zakłada obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii na podstawie danych z norm (jeśli nie ma danych z raportów o bezpieczeństwie oraz ankiet) lub raportów o bezpieczeństwie i ankiet.
  • Metoda dokładna zakłada, że prawdopodobieństwo rozpatrujemy jako łączne prawdopodobieństwo adaptowanych scenariuszy [1] awaryjnych[2].

4) W zależności od szczegółowości pozyskanych danych przyjęto, że potencjalna strefa zagrożenia będzie wyznaczana w oparciu o metodykę IAEA [3] - model uproszczony lub program ALOHA [4]- model dokładny.

5) Mapy lokalizacji i zagrożeń

  • źródłem danych meteorologicznych dla map są dane archiwalne ze stacji synoptycznych, zgromadzone w Centralnej Bazie Danych Historycznych, która znajduje się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowym Instytucie Badawczym,
  • podstawą do wyznaczenia prawdopodobieństwa jest częstość występowania czynnika meteorologicznego.

6) Mapa prognostyczna:

  • źródłem danych meteorologicznych są wybrane dane meteorologiczne z numerycznego modelu prognozy pogody ALADIN,
  • numeryczny model prognozy pogody ALADIN generuje prognozę deterministyczną, w związku z tym, przyjęto założenie, że prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanej wartości czynnika meteorologicznego wynosi 1.
  • wyjątek stanowi prognozowanie wystąpienia czynnika zagrożenia meteorologicznego jakim są burze. Możliwość wystąpienia burz określa się za pomocą wartości współczynnika KI.

 

[1] Scenariusz adaptowany - zbiór wartości parametrów dla różnych typów awarii z uwzględnieniem aktualnych warunków meteorologicznych (Źródło: Opracowanie autorskie).

[2] Scenariusz awaryjny - zespół danych charakteryzujący sytuację prowadzącą do różnych typów awarii: uwolnienia substancji niebezpiecznej, pożaru lub wybuchu (Źródło: Opracowanie autorskie).

[3] Metodyka IAEA (ang. International Atomic Energy Agency) - nazwa metodyki określania ryzyka poważnej awarii przemysłowej opracowanej wspólnie przez organizacje: IAEA, UNEP, UNIDO i WHO (Źródło: Opracowanie autorskie)

[4] ALOHA - program opracowany dla Environmental Protection Agency do oceny skutków awarii przemysłowych (Źródło: Opracowanie autorskie