Wartości wskaźnika NTE obliczane są według wzoru empirycznego A. Missenarda:

NTE=37-(37-t)/(0,68-0,0014f+1/(1,76+1,4v^0,75 ))-0,29t(1-f/100)

gdzie:

t – temperatura powietrza [oC],

f – wilgotność względna powietrza [%],

v – prędkość wiatru [m/s].