Na potrzeby opracowania prognostycznej Mapy zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne przyjęto poniżej wymienione założenia.

1) Uwzględniono następujące typy sieci elektroenergetycznych:

 • sieci wysokiego napięcia (WN) napowietrzne,
 • sieci średniego napięcia (SN) napowietrzne z przewodami nieizolowanymi,
 • sieci średniego napięcia (SN) napowietrzne z przewodami izolowanymi,
 • sieci niskiego napięcia (nN) napowietrzne z przewodami nieizolowanymi,
 • sieci niskiego napięcia (nN) napowietrzne z przewodami izolowanymi.

Dla zobrazowania wpływu poszczególnych czynników zagrożenia[1] na sieci elektroenergetyczne oraz orientacyjnego porównania i wyznaczenia ich synergii zostały wykonane obliczenia dla reprezentatywnych przęseł dla każdego typu sieci.

2) Abstrahowanie od ukształtowania terenu.
3) Abstrahowanie od rzeczywistego przebiegu sieci elektroenergetycznych oraz ich stanu technicznego.
4) Uwzględniono wybrane czynniki zagrożenia:

 • temperatura,
 • wiatr,
 • szadź[2],
 • gołoledź[3],
 • opad śniegu,
 • synergia[4] czynników (temperatury, wiatru, szadzi, gołoledzi, opadu śniegu).

5) Uwzględniono zasięgi stref klimatycznych przedstawiające podział obszaru Polski na strefy szadziowe i wiatrowe (strefa nizinna, strefa górska i nadmorska), wykorzystywane przy projektowaniu napowietrznych sieci elektroenergetycznych.
6) Przyjęto, że zakłady energetyczne zarządzają przesyłem i tak dobierają obciążalność prądową poszczególnych linii, aby nie przekraczać temperatury granicznej roboczej przewodów.

Do opracowania algorytmów obliczeniowych i metodyki tworzenia mapy wykorzystano następujące dane:

1) normy do projektowania, budowy i eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych: PN-E-05100-1:1998[5] i N SEP-E-003[6],
2) tablice zwisów i naprężeń napowietrznych przewodów elektroenergetycznych,
3) katalogi do projektowania i budowy sieci elektroenergetycznych,
4) wybrane dane pochodzące z numerycznego modelu prognozy pogody ALADIN,
5) skalę Beauforta przy obliczaniu stopnia zakłócenia czynnikiem meteorologicznym jakim jest wiatr.

W pracach nad Mapą zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne wykorzystano wiedzę ekspercką osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami związanymi z projektowaniem, budową i eksploatacją sieci elektroenergetycznych oraz wiedzę z zakresu meteorologii.

 

[1] Czynnik zagrożenia (czynnik meteorologiczny) - jeden z elementów meteorologicznych (wiatr, temperatura, szadź, gołoledź, opad śniegu lub synergia wymienionych czynników) powodujący zagrożenia dla sieci elektroenergetycznej i zakłócenia w nich. (Źródło: Opracowanie autorskie).

[2] Szadź (sędzielizna, sadź) - osady atmosferyczne w postaci kryształków lodu, powstające na przedmiotach pionowych, drzewach itp. w czasie jednoczesnego występowania mgły z przechłodzonej wody i wiatru. Wyróżnia się szadź miękką – powstającą najczęściej w temp. poniżej -8oC oraz szadź twardą – tworzącą się przy umiarkowanych lub silnych wiatrach w temp. od 0 do -8oC przez nagłe zamarzanie na przedmiotach kropelek przechłodzonej mgły. (Źródło: Niedźwiedź T. (red.), 2003, Słownik Meteorologiczny, PTG, IMGW, Warszawa)

[3] Gołoledź (oczepa lodowa) - osad lodu na ogół jednorodny i przezroczysty, powstały wskutek zamarznięcia przechłodzonych kropelek mżawki lub deszczu na powierzchniach o temp. niższej albo nieco wyższej od 0oC. Gołoledź może się tworzyć również wskutek zamarzania nieprzechłodzonych kropelek mżawki lub deszczu, bezpośrednio po zderzeniu się z powierzchniami o temperaturze niższej od 0oC. Gołoledzi nie należy mylić z powstawaniem lodu na powierzchni ziemi na skutek zamarznięcia wody pochodzącej z uprzednio spadłego opadu lub ponownego zamarznięcia wody powstałej ze stopienia śniegu, ani też ze stwardnienia pokrywy śnieżnej pod wpływem ruchu drogowego (śliskość drogowa). (Źródło: Niedźwiedź T. (red.), 2003, Słownik Meteorologiczny, PTG, IMGW, Warszawa)

[4] Synergia - współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. W Mapie zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne rozpatruje się synergię następujących czynników: temperatura, wiatr, szadź, gołoledź i opad śniegu. (Źródło: Opracowanie autorskie).

[5] Norma PN-E-05100-1:1998 - ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa – reguluje wymagania dla linii prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi”.(Źródło: Norma PN-E-05100-1:1998)

[6] Norma N SEP-E-003 - ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi i niepełnoizolowanymi”. Niniejsza norma jest uzupełnieniem normy PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi”. (Źródło: Norma N SEP-E-003).