Wskaźnik jakości powietrza AQI (ang. Air Quality Index) jest kompleksowym wskaźnikiem, informującym o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Zwykle wyliczany jest jednocześnie dla kilku substancji. Stan jakości powietrza charakteryzuje ten spośród wskaźników cząstkowych, który przyjął największą (najbardziej niekorzystną) wartość.

W przypadku Mapy zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne wskaźnik AQI wyznaczany jest osobno dla pyłu zawieszonego (PM10) jako substancji wskaźnikowej zagrożenia smogowego w chłodnej porze roku i ozonu przyziemnego (O3) jako substancji wskaźnikowej zagrożenia smogowego w ciepłej porze roku. Stosowany jest on w mapach prognostycznych.

Sposób informowania społeczeństwa o poziomie zanieczyszczenia powietrza za pomocą wskaźnika jest szeroko stosowany w świecie, ze względu na łatwość przekazu informacji w postaci piktogramów w komunikacji społecznej. Intuicyjnie kolor zielony, żółty czy czerwony są postrzegane jako sygnalizacja pozytywnego lub negatywnego stanu. Na świecie funkcjonuje wiele wskaźników dotyczących jakości powietrza. Nie ma jednak jednego rekomendowanego do powszechnego stosowania. W celu porównania jakości powietrza dla punktu lub obszaru, danej klasie wskaźnika AQI przypisuje się poziomy stężeń zanieczyszczeń, które kategoryzują jakość powietrza np. od bardzo dobrej do bardzo złej. Przyjęty w mapie sposób oznaczania jakości powietrza przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Sposób indeksowania, czasy uśredniania i przedziały stężeń zanieczyszczeń wskaźnika jakości powietrza
Poziom zagrożenia

 

Zanieczyszczenie powietrza µg/m3

PM10 (średnia 24-godz.)O3 (średnia 1-godz.)
niski≤ 50≤ 60
umiarkowany51 – 10061 - 120
znaczny101 – 150121 – 180
wysoki151 – 200≥ 181
bardzo wysoki≥ 201 
brak danych