Temperatura, to powszechnie znany w nauce i codziennym życiu termin, który oznacza stan termodynamiczny danego układu. Przy warunków pogodowych i klimatycznych należy mówić o temperaturze powietrza, dla wyrażenia której powszechnie stosuje się skalę Celsjusza (°C).

Temperatura powietrza uważana jest za przewodni (kluczowy) element pogody i klimatu, gdyż warunkuje przebieg procesów zachodzących w atmosferze, wpływając tym samym bezpośrednio lub pośrednio na pozostałe elementy i zjawiska atmosferyczne.

Warunki termiczne wydają się być najbardziej istotne także z punktu widzenia człowieka i jego aktywności. Stanowią ważną barierę klimatyczną dla środowiska oraz próg, ograniczający niejednokrotnie działania podejmowane w zakresie m.in. rolnictwa, budownictwa, transportu, sportu, a nawet rozrywki. W ekstremalnych przypadkach warunki termiczne mogą powodować także zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Poprawna i precyzyjna prognoza temperatury wydaje się więc być kluczowym wyzwaniem współczesnych modeli meteorologicznych.

W meteorologii i klimatologii pojęcie temperatura powietrza oznacza temperaturę mierzoną w klatce meteorologicznej na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu. Podstawowymi charakterystykami istotnymi dla potrzeb analizy występowania przypadków ekstremalnych są dobowa temperatura maksymalna i dobowa temperatura minimalna, które opisują odpowiednio najwyższą i najniższą temperaturę zanotowaną w ciągu doby. Te właśnie charakterystyki wykorzystano na mapach w celu przestawienia informacji o ekstremach termicznych obciążających, czy wręcz (zwłaszcza w sytuacjach utrzymywania się przez dłuższy czas) mogących stanowić zagrożenie dla człowieka i środowiska.

Należy jednak pamiętać, że wartości temperatury odczytywane w warunkach lokalnych, nawet jeżeli pochodzą z pomiarów choćby najdokładniejszym termometrem zaokiennym, czy też innym czujnikiem automatycznym, nie mogą być porównywane z tymi rejestrowanymi standardowo. Stąd też pojawiać się mogą różnice w podawanych rekordach termicznych.