W Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy (Komunikat), przedstawiono główne wyzwania dla bezpieczeństwa UE do roku 2014 r. Jednym z nich jest zwiększenie odporności Europy na kryzysy i katastrofy. Cel ten powinien być realizowany poprzez następujące działania:

  • pełne zastosowanie klauzuli solidarności,
  • podejście do oceny zagrożenia i ryzyka przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów zagrożenia,
  • połączenie w sieć różnych ośrodków służących obserwacji położenia,
  • utworzenie europejskiego potencjału reagowania w przypadku klęsk i katastrof.

Nasilająca się w ostatnich latach w Europie skala klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych m.in. przez człowieka, wskazuje na potrzebę wdrażania przepisów dotyczących zapobiegania skutkom katastrof. Komunikat kładzie nacisk „na poprawę oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem na szczeblu UE w odniesieniu do wszystkich potencjalnych zagrożeń.”

Konsekwencją wypadku, który miał miejsce we włoskiej miejscowości Seveso (1976 rok), w zakładzie produkującym pestycydy i herbicydy było wprowadzenie dyrektywy, określającej działania w sektorze przemysłu prowadzące do poprawy zarządzania ryzykiem i wypadkami spowodowanymi przez substancje niebezpieczne znajdujące się w zakładach przemysłowych. Kontynuacją działań w tym zakresie jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca Dyrektywę Rady 96/82/WE. Dyrektywa Seveso III określa zasady zapobiegania poważnym awariom z udziałem niebezpiecznych substancji oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska.

W Drektywie Seveso III „poważna awaria” oznacza zdarzenie, takie jak poważna emisja, pożar lub wybuch, do którego doszło w wyniku niekontrolowanych zdarzeń z udziałem jednej lub kilku substancji niebezpiecznych mających miejsce podczas eksploatacji zakładu objętego niniejszą dyrektywą i stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska o skutkach natychmiastowych lub powstaniu takich skutków z opóźnieniem na terenie zakładu lub poza nim. Zgodnie z art. 3 pkt. 23) oraz 24) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) poważną awarię przemysłową należy rozumieć jako poważną awarię w zakładzie.

Opracowana Mapa poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne dotyczy Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR), Zakładów Dużego Ryzyka (ZDR) oraz zakładów „niesevesowskich”.

Cele opracowania Mapy poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne:

  • usprawnienie działania systemów zarządzania bezpieczeństwem tworzonych przez organy administracji samorządowej i państwowej,
  • wspomaganie systemów podejmowania decyzji przez jednostki organizacyjne zarządzania i reagowania kryzysowego, jednostki ratownicze i ratowniczo-gaśnicze,
  • stworzenie narzędzia, które posłuży do planowania i wdrażania działań profilaktycznych przez służby kryzysowe,
  • ocena zagrożeń występujących w wybranym obszarze,
  • wsparcie przy szacowaniu potencjalnych strat.