W ramach realizacji Mapy poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne powstały mapy lokalizacji i zagrożeń oraz mapa prognostyczna. Informacje prezentowane na mapach dotyczą obszaru Polski.

Mapy lokalizacji i zagrożeń przedstawiają:

  • lokalizację ZDR[1], ZZR [2] i zakładów „niesevesowskich”,
  • różne rodzaje zagrożenia w ZDR, ZZR i zakładach „niesevesowskich”: wybuch, pożar, chemiczne zatrucie środowiska, wyciek substancji chemicznych,
  • lokalizację ZDR, ZZR i zakładów „niesevesowskich”, w których wystąpiły poważne awarie przemysłowe w ciągu ostatnich 10-ciu lat,
  • lokalizację ZDR, ZZR i zakładów „niesevesowskich”, w których w ciągu ostatnich 10-ciu lat wystąpiły poważne awarie przemysłowe z przyczyn meteorologicznych,
  • prawdopodobieństwo wystąpienia awarii z uwagi na warunki meteorologiczne osobno dla każdego czynnika zagrożenia (wiatr, temperatura, opad deszczu, opad śniegu, burza, ciśnienie atmosferyczne). Uwzględniono również synergię wiatru i burzy, burzy i deszczu.

Mapa prognostyczna przedstawia:

  • poziom zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi z uwagi na warunki meteorologiczne,
  • zasięg potencjalnej awarii, czyli strefę zagrożenia.

Poziom zagrożenia prezentowany jest w formie punktowej informacji przypisanej do każdego z ZZR, ZDR i zakładów 'niesevesowskich'. Poziom zagrożenia definiowany, jako prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii w zakładach przemysłowych, jest prezentowany osobno dla każdego czynnika zagrożenia meteorologicznego. Mapa aktualizowana jest, co 12 godzin i obejmuje horyzont czasowy na najbliższe 6 h, 12 h i 24 h.

 

[1] zakład o dużym ryzyku - zakład, w którym znajdują się substancje niebezpieczne w ilościach co najmniej równych wartościom wyszczególnionym w kolumnie 3 części 1 lub w kolumnie 3 części 2 załącznika I przy użyciu jeśli ma to zastosowanie, zasady sumowania określonej w uwadze nr 4 do załącznika I (Źródło: Dyrektywa Seveso III).

[2] zakład o zwiększonym ryzyku - zakład, w którym znajdują się substancje niebezpieczne w ilościach co najmniej równych wartościom wyszczególnionym w kolumnie 2 części 1 lub w kolumnie 2 części 2 załącznika I, ale mniejszych od wartości wyszczególnionych w kolumnie 3 części 1 lub w kolumnie 3 części 2 załącznika I, przy użyciu, jeśli ma to zastosowanie, zasady sumowania określonej w uwadze nr 4 do załącznika I (Źródło: Dyrektywa Seveso III).