Na wrażliwość na warunki meteorologiczne wpływają czynniki demograficzne i społecznoekonomiczne takie jak wiek, stan zdrowia, status materialny. W trakcie szeregu badań przeprowadzonych m.in. w USA zidentyfikowano elementy wrażliwości populacji poprzez badania zależności między wystąpieniem ekstremalnych warunków meteorologicznych a wystąpieniem niepożądanych zdarzeń. Podczas tych badań przeprowadzono np. analizy wystąpienia ekstremalnie wysokiej temperatury powietrza, które wskazały, że najbardziej wrażliwi są ludzie w podeszłym wieku, bardzo młodzi, otyli, ubodzy, mający problemy zdrowotne, społecznie izolowani, nieposiadający klimatyzacji oraz pracujący na zewnątrz. Ogółem szczególnie wrażliwe na warunki atmosferyczne grupy to osoby starsze, dzieci, chorzy, osoby ubogie oraz bezdomne.

Mapa przedstawia wrażliwość mieszkańców na warunki meteorologiczne mające negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi. Mapa stanowi tło dla mapy prognostycznej. Wrażliwość skwantyfikowano oddzielnie dla każdego powiatu. Do obliczenia wrażliwości wykorzystano narzędzia wielowymiarowej analizy porównawczej, która pozwala na jednoczesną analizę minimum dwóch wskaźników opisujących dany obiekt. Do analiz wykorzystano dane statystyczne pozyskane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Mapa przedstawia wrażliwość mieszkańców  z uwzględnieniem podziału na powiaty  w podziale na pięć klas, od wrażliwości bardzo niskiej poprzez niską, umiarkowaną, wysoką po bardzo wysoką.  Wrażliwość skwantyfikowano uwzględniając następujące wskaźniki:

  • dochody budżetów powiatów na 1 mieszkańca (średnia z ostatnich dostępnych 10 lat),
  • liczba osób poniżej 1 roku życia (stan na 31.12)/liczba ludności ogółem (stan na 31.12),
  • liczba osób powyżej 65 roku życia (stan na 31.12)/liczba ludności ogółem (stan na 31.12),
  • liczba zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia (średnia z ostatnich dostępnych 10 lat)/liczba ludności ogółem (średnia z ostatnich dostępnych 10 lat),
  • liczba zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego (średnia z ostatnich dostępnych 10 lat)/liczba ludności ogółem (średnia z ostatnich dostępnych 10 lat).
  • Powiat o bardzo niskiej wrażliwości to powiat, w którym liczba jego mieszkańców  powyżej 65 roku życia, poniżej 1 roku życia, liczba zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia i oddechowego w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców i w danym powiecie jest najmniejsza i jednocześnie dochody  budżetu powiatu w przeliczaniu na 1 mieszkańca są  najwyższe.  W  przypadku powiatów  o  bardzo wysokiej wrażliwości wymienione wskaźniki przyjmują odwrotne wartości.