Klasyfikacja poziomu zagrożenia dotyczy map historycznych i zawiera statystyczną informację o poziomie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w danym powiecie.

Stopień niski zagrożenia oznacza, że ryzyko przekroczenia poziomu kryterialnego średniego dobowego stężenia zanieczyszczeń pyłem zawieszonym (PM10) wynoszącego 50 µg/m3 lub średniego godzinowego stężenia ozonu przyziemnego (O3) równego 120 µg/m3 jest bardzo małe. Przypadki takie nie wystąpiły w rozpatrywanym okresie czasu.

Stopień umiarkowany zagrożenia oznacza, że ryzyko przekroczenia poziomu kryterialnego średniego dobowego stężenia zanieczyszczeń pyłem zawieszonym (PM10) lub średniego godzinowego stężenia ozonu przyziemnego (O3) jest niewielkie. Przypadki takie w analizowanym okresie czasu występowały sporadycznie, czyli nie częściej niż dopuszczalna częstość przekraczania w roku kalendarzowym 35 dni dla pyłu zawieszonego (PM10) i 25 dni dla ozonu przyziemnego (O3).

Stopień znaczny zagrożenia oznacza, że ryzyko przekroczenia poziomu kryterialnego średniego dobowego stężenia zanieczyszczeń pyłem zawieszonym (PM10) lub średniego godzinowego stężenia ozonu przyziemnego (O3) jest duże. Przypadki takie w analizowanym okresie czasu występowały wielokrotnie oraz notowano zdarzenia ze średnimi dobowymi stężeniami zanieczyszczeń pyłem zawieszonym (PM10) przekraczającymi 100 µg/m3 i średnimi godzinowymi stężeniami ozonu przyziemnego (O3) występującymi częściej niż 25 razy w roku.

Stopień wysoki zagrożenia oznacza, że ryzyko przekroczenia poziomu kryterialnego średniego dobowego stężenia zanieczyszczeń pyłem zawieszonym (PM10) lub średniego godzinowego stężenia ozonu przyziemnego (O3) jest bardzo duże. Średnie dobowe stężenie pyłu zwieszonego (PM10) przekracza 150 µg/m3, a średnie godzinowe stężenie ozonu przyziemnego (O3) przekracza 180 µg/m3. Przekroczenie wartości 180 µg/m3 oznacza wartość progową informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla ozonu przyziemnego (O3).

Stopień bardzo wysoki zagrożenia oznacza, że ryzyko przekroczenia poziomu kryterialnego średniego dobowego stężenia zanieczyszczeń pyłem zawieszonym (PM10) jest ekstremalnie duże. Przekroczenie wartości 200 µg/m3 oznacza wartość progową dla informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego (PM10). Przypadki takie w analizowanym okresie czasu występowały bardzo często.