Wystąpienie zjawiska – samo w sobie – nie stanowi zagrożenia. Szadź o niewielkiej gęstości osadu, narastająca przez krótki czas będzie raczej walorem zimowego krajobrazu, aniżeli czynnikiem ryzyka wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.

Faktyczne niebezpieczeństwo jest związane z powodowanym w efekcie obciążeniem powstałą masą lodową, na co wpływa:

  • czas utrzymywania się warunków sprzyjających występowaniu szadzi, czy też powodujących zaleganie już narosłego osadu
  • wystąpienie czynników powodujących wzrost intensywności/tempa narastania szadzi
  • rodzaj szadzi (szadź twarda - większe zagrożenie)

Ryzyko wzrasta, jeżeli po depozycji szadzi następuje opad, ponieważ osad zwiększa powierzchnię recepcyjną gałęzi drzew czy linii energetycznych, ułatwiając gromadzenie się na nich świeżo spadłego, często mokrego śniegu. W przypadku opadu deszczu zagrożenie może być jeszcze większe, gdyż przy odpowiednio niskiej temperaturze powietrza nastąpi przyrost warstwy oblodzenia, a tym samym ciężaru całego osadu. Oczywiście największe zagrożenie wystąpi w sytuacji naprzemiennego występowania tych zjawisk (kolejne warstwy szadzi/śniegu/marznącego deszczu itp.).

Nagromadzona warstwa osadu może stanowić duże zagrożenie i skutkować znacznymi stratami w wielu dziedzinach działalności człowieka. Najbardziej dotkliwie skutki dotyczą niżej wymienionych dziedzin gospodarki.

  • LEŚNICTWO: narosły osad stanowiąc obciążenie, powoduje łamanie się gałęzi, a nawet całych drzew (Fot. 3.1 i 3.2)
  • ENERGETYKA: często dochodzi do obciążenia przewodów sieci energetycznej, a w skrajnych przypadkach do ich całkowitego zerwania, skutkując w przerwie w dostawach energii; intensywnie osadzająca się szadź jest również zagrożeniem dla rozwijającej się coraz powszechniej energetyki wiatrowej (osad utrudnia działanie turbin) (Fot. 3.3)
  • TRANSPORT: szadź szczególnie odczuwalna jest przez transport lotniczy i morski, powodując oblodzenie samolotów (zwłaszcza części dowietrznej), statków czy zabudowy portowej (przemarzanie aerozolu morskiego), również bardzo duże zagrożenie dla trakcji kolejowej
  • INNE: zagrożenie dla sieci pomiarowych i przesyłowych, aparatury pomiarowej
Drzewa łamiące się pod ciężarem oblodzonej szadzi i śniegu (Pogórze Wielickie, styczeń 2010) (fot. J. Walawender)

Fot. 3.1. Drzewa łamiące się pod ciężarem oblodzonej szadzi i śniegu (Pogórze Wielickie, styczeń 2010) (fot. J. Walawender)

Drzewa łamiące się pod ciężarem oblodzonej szadzi i śniegu (Pogórze Wielickie, styczeń 2010) (fot. J. Walawender)

Fot. 3.2. Drzewa łamiące się pod ciężarem oblodzonej szadzi i śniegu (Pogórze Wielickie, styczeń 2010) (fot. J. Walawender)

Linie energetyczne obciążone osadem szadzi (fot. S.Wypych)

Fot. 3.3. Linie energetyczne obciążone osadem szadzi (fot. S.Wypych)